top of page

Algemene Voorwaarden

Deze versie van de Algemene voorwaarden is van kracht met ingang van 01-01-2023.

 

Artikel 1 – Inleiding

1.1 Tessa van Nes is gevestigd aan de Geelvinckstraat 95 te Castricum.


1.2 De onderneming staat als Tessa van Nes ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 87471795.

1.3 Contact graag via: Tessavannes@kpnmail.nl

Artikel 2 – Voorwaarden ten aanzien van het coachings- en trainingsaanbod

2.1 Zowel particulieren als organisaties kunnen gebruik maken van de trainingen van Tessa van Nes zoals die vermeld staan op de website www.Tessavannes.nl. Het gaat hierbij om individuele meditatie en stress coachingssessies, groepstrainingen en workshops in stress, mindfulness en meditatie.

2.2 Tessa van Nes zal zich te allen tijde inspannen de trainingsprogramma’s & coachingssessies zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant/opdrachtgever optimaal te behartigen en te streven naar een voor de consument/opdrachtgever bruikbaar resultaat. De klant/opdrachtgever heeft als verantwoordelijkheid te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om de trainingen door Tessa van Nes zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Hierbij wordt gerefereerd aan zaken als het tijdig (laten) aanleveren van volledige en duidelijke informatie over de plaats te hebben trainingen en indien nodig deelnemers voor organisaties en het tijdig aanwezig zijn en bevestigen van deelname aan de training.

2.3 De resultaten van de meditatie coachingssessies, -workshops en -trainingen van Tessa van Nes vallen of staan met het zelfstandig in de praktijk brengen van de aangeleverde kennis, ervaring en methoden. Tessa van Nes kan daarom niet garanderen dat het volgen van de aangeboden programma’s successen in het leven van de particulier of resultaten binnen de organisatie leidt. Om de doelen van elke klant of opdrachtgever te helpen realiseren en binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma, zijn wij beschikbaar voor advies en bijsturing.

2.4 Annuleringsvoorwaarden. Alle trainingen kunnen tot een bepaalde periode voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. De uiterlijke mogelijkheid om kosteloos te annuleren verschilt per dienst.

Achtereenvolgens geldt:

  • Tot een week voor aanvang van een cursus

  • Tot 72 uur voor aanvang van een workshop

  • Tot 48 uur voor aanvang van een coachings sessie

Annuleringen dienen daarbij te geschieden via een mail aan Tessavannes@kpnmail.nl.

Voor annuleringen die plaatsvinden korter dan bovengenoemde periode voor aanvang, heeft Tessa van Nes het recht deze voor 100% in rekening te brengen bij de klant/opdrachtgever, of als deze onderdeel is van een trainingstraject de sessie te mogen laten vervallen. Dat geldt voor de totale kosten van voor het vooraf overeengekomen pakket.

Voor alle trainingen waarvoor Tessa van Nes (op verzoek) een externe locatie geregeld heeft, worden alle kosten voortkomend uit het niet meer (tijdig) kunnen annuleren van de huur (bepaald door de verhuurder) en bijkomende kosten van deze locatie, in rekening gebracht bij de klant/opdrachtgever.
Als er tijd en of kosten gemaakt zijn om een programma desgevraagd op maat te maken voor een klant/opdrachtgever, heeft Tessa van Nes het recht alle gespendeerde tijd en gemaakte kosten voor het tijdstip van annulering, in rekening te brengen wanneer dit traject niet plaats gaat vinden. Deze kosten zullen door Tessa van Nes inzichtelijk gemaakt worden en in een overzicht aan de opdrachtgever worden verstrekt.

2.5 Tijdens de trajecten met meerdere bijeenkomsten kan zowel de opdrachtgever als Tessa van Nes de samenwerking op elk gewenst moment beëindigen. Dat geschiedt door een mail van of aan Tessavannes@kpnmail.nl. De kosten voor de sessie(s) die nog niet hebben plaatsgevonden, worden niet in rekening gebracht of, als de betaling al plaatsgevonden heeft, zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Voor de sessies die wel al plaatsgevonden hebben, wordt door Tessa van Nes gekeken naar een redelijke oplossing voor beide partijen, maar behoudt het het recht deze volledig in rekening te brengen.

2.6 Tessa van Nes vindt het belangrijk dat de consumenten/opdrachtgevers tevreden zijn met de geleverde sessies/trainingen. Als dit niet het geval is dan zijn wij meer dan bereid te kijken of dit gegrond is en zo ja de klant/opdrachtgever hierin te compenseren. Ook hanteren wij een klachtenregeling. Zie daarvoor artikel 6.

2.7 Deelname voorwaarden aan de trainingen. De deelnemer heeft bij inschrijving en/of betaling, de verantwoordelijkheid om voorafgaand aan de deelname aan de trainingstrajecten Tessa van Nes op de hoogte te stellen van enig fysiek en mentaal ongemak of gestelde medische diagnoses, die mogelijk getriggerd kunnen worden door mentale training.

Meditatie wordt succesvol als therapie toegepast bij mensen met psychische ziektebeelden als depressies en psychoses. Dit valt echter onder specialistische zorg van deskundigen zoals psychologen of speciaal daarvoor getrainde of opgeleide professionals. De producten van Tessa van Nes zijn niet bedoeld voor curatieve trajecten. Mensen met psychische ziektebeelden zoals bijvoorbeeld depressies, psychoses, bipolaire stoornissen, schizofrenie, post traumatische stress stoornissen, epilepsie of persoonlijkheidsstoornissen, dienen deze vooraf kenbaar te maken aan de trainer/coach zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Eventueel kan geadviseerd worden meer specialistische programma’s door derden te volgen. Mensen met psychische ziektebeelden die dit niet vooraf kenbaar gemaakt hebben aan de coach/trainer, nemen te allen tijde op eigen verantwoordelijkheid deel aan de sessies/trainingen. Organisaties die Tessa van Nes inhuren voor meditatie/stresstrainingen dienen er zelf zorg voor te dragen dat de trainer/coach vooraf op de hoogte is als bij een van de deelnemers aan de trainingen een psychisch ziektebeeld aanwezig is.

2.8 Aansprakelijkheid. Tessa van Nes is niet aansprakelijk voor welke vorm van fysieke of mentale problemen die ontstaan tijdens of ten gevolge van de trainingen of andere producten en gedane oefeningen zoals meditatie- en ademhalings- of andersoortige oefeningen.

De deelnemer verklaart door de inschrijving en deelname aan de coachings/trainingstrajecten, zich ervan bewust te zijn dat er mogelijk emoties, mentale en fysieke intensiteit kan ontstaan en vrijwillig meedoet aan de training en zelf de verantwoordelijkheid te dragen bij eventuele onwenselijke veranderingen in de mentale, emotionele en fysieke gesteldheid en stabiliteit. Waar Tessa van Nes uiteraard verklaart alles in het werk te zullen stellen om de deelnemer te ondersteunen bij deze mogelijke ongemakken voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt, accepteert de deelnemer dat de verantwoordelijkheid voor alle opgetreden trainingseffecten, te allen tijde zelf te dragen.

Tessa van Nes streeft naar zoveel mogelijke persoonlijke begeleiding en ondersteuning. In groepstrainingen is het echter niet altijd mogelijk elke deelnemer afzonderlijk in de gaten te houden. Iedereen is tijdens de trainingen van Tessa van Nes verantwoordelijk voor het bewaken van zijn eigen grenzen. Als er fysiek en/of mentaal ongemak ontstaat tijdens de trainingen en de trainer/coach wordt daarvan niet op de hoogte gesteld, kan deze verdere gevolgen ervan niet voorkomen.

2.9 De opdrachtgever vrijwaart Tessa van Nes voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de trainingen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De actuele prijzen van de coachingssessie en trainingen van Tessa van Nes staan vermeldt op www.tessavannes.nl

3.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige producten of offertes.

3.3 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3.4 Opdrachten voor bedrijfstrainingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Tessa van Nes pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.5 De betaling wordt te allen tijde voorafgaand aan de training voldaan, mits dit anders overeen gekomen is met Tessa van Nes. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met Tessa van Nes. Als het deelnemersgeld in termijnen voldaan wordt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

3.6 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de klant/opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Als ook na een betalingsherinnering nog geen volledige betaling plaatsvindt zijn alle door Tessa van Nes gemaakte kosten, zoals administratiekosten, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder ook de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, voor de klant/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

3.7 Indien de betalingen niet tijdig voldaan worden behouden wij het recht de lopende trajecten of eerstvolgende coaching/trainingssessies op te schorten totdat aan de betalingsverplichting voldaan is.

3.8 Wanneer de klant/opdrachtgever een lopende overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Dat heeft zowel betrekking op de al verrichte trainingssessies als op de tijd gespendeerd aan het op maat maken van de trainingen als dat vooraf met de klant/opdrachtgever overeen gekomen is.

3.9 Indien de overeenkomst door Tessa van Nes wordt ontbonden wegens een aanwijsbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of arbeidsrelatieverstorende gedragingen door de klant/opdrachtgever, dient de klant/opdrachtgever naast een schadevergoeding, de kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding zal tenminste omvatten de kosten gemaakt bij door Tessa van Nes op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, als ook tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

3.10 Zowel Tessa van Nes als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom/gebruikte materialen/fysieke producten

4.1 Op de inhoud en materialen van de trainingen en de fysieke producten bezit Tessa van Nes de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mogen de materialen voor de eigen persoon gebruikt worden. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Tessa van Nes hiervoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.

4.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Tessa van Nes hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

 

Artikel 5 – Materialen en licenties

5.1 Tessa van Nes streeft ernaar de online aangeboden materialen levenslang online beschikbaar te houden voor zijn deelnemers, maar dit kan niet gegarandeerd worden. Wij houden ons het recht voor materialen en producten te verwijderen wanneer wij daar noodzaak toe zien.

5.2 Na het voltooien van de coaching/training hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 6 – Klachten

6.1 Mocht de klant/opdrachtgever ontevreden zijn over de geleverde diensten of producten of de ondersteuning daarbij door Tessa van Nes, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven worden via een mail aan Tessavannes@kpnmail.nl. Graag ontvangen wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren en als de klacht gegrond is, deze te herstellen.

6.2 Klachten dienen binnen 72 uur na de sessie worden gemeld, of in het geval van een trainingstraject van meerdere bijeenkomsten uiterlijk 14 dagen na de laatste sessie. Uiteraard zullen wij elke klacht serieus nemen en bekijken, als de klacht ontvangen wordt na de bovengenoemde termijn vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Klant/opdrachtgever krijgt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, een antwoord op zijn ingediende klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook bij ingediende klachten blijft elke betalingsverplichting gewoon bestaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Tessa van Nes wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient Tessa van Nes eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

7.4 Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Tessa van Nes neemt de privacy van alle klanten en opdrachtgevers uitermate serieus en gebruiken persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Tessa van Nes conformeert zich hierbij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens en de wet AVG/GDPR van de EU.

8.2 Alle persoonsgegevens die door Tessa van Nes worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De online bewaring van de gegevens zijn alleen toegankelijk met een privé account die, net als de apparaten die je gegevens openen, vergrendeld zijn met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

8.3 Van personen die ingeschreven zijn op de mailinglists, bewaren we de voornaam, achternaam, het mailadres en eventueel de woonplaats. Het gaat hierbij om personen die interesse hebben getoond in de diensten van Tessa van Nes en/of aangegeven hebben opgenomen te willen worden in de lijst voor toekomstige activiteiten of releases. Het emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor deze doeleinden, communicatie over afspraken en voortgang en de financiële afhandeling. De gegevens worden niet gedeeld met derden en zo lang opgeslagen totdat degene aangeeft onze mailings niet langer te willen ontvangen. Ieder heeft het recht zijn inschrijving voor de mailinglist te allen tijde te beëindigen en onder de mailberichten is er een ‘unsubscribe’-optie vindbaar. Tevens is het mogelijk de wens tot beëindiging van deelname door te mailen naar Tessavannes@kpnmail.nl.

8.4 Op de website van Tessa van Nes worden persoonlijke gegevens gevraagd in het contactformulier. Het verzoek tot deze gegevens is er om een verdere communicatie toe te staan en de gewenste informatie te verstrekken. Ook deze gegevens worden niet aan derden versterkt. Je naam en je e-mailadres worden niet automatisch aan de nieuwsbrief maillist toegevoegd. Dat gebeurt pas als je me daarom verzoekt. De website van Tessa van Nes maakt geen gebruik van cookies.

8.5 Digitale sessies. Eventueel digitale sessies van Tessa van Nes verlopen via Zoom en elke deelnemer daaraan gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Zoom. Mocht er desgewenst een opname van de sessie gemaakt worden, verklaart Tessa van Nes deze niet te delen met iemand anders dan de deelnemer, mits daarvoor toestemming gegeven wordt.

Bij groepssessies kan desgewenst door Tessa van Nes opnames danwel foto’s gemaakt worden als onderdeel van de training, die beschikbaar wordt gesteld aan andere deelnemers of toekomstige deelnemers. Ook kan de training gebruikt worden voor het openbaar maken in een podcast. De deelnemer aan deze sessies geeft daar met zijn deelname toestemming voor en bezwaren daartegen die vooraf kenbaar gemaakt worden per mail, worden in overweging genomen.

8.6 Verdere vragen over ons privacybeleid kunnen gesteld worden via Tessavannes@kpnmail.nl.

Artikel 9 – Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Tessa van Nes en de opdrachtgever overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e­mail.

Artikel 10 – Geschillen

10.1 Bij eventuele geschillen zal Tessa van Nes de voorkeur hebben het geschil onderling op te lossen, voordat het aan de rechter voorgelegd wordt.

10.2 Indien er onderling geen oplossing gevonden wordt die beide partijen tevreden stemt, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1 Tessa van Nes is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.  De meest actuele versie van de voorwaarden staat vermeldt op onze website, www.Tessavannes.nl, voorzien van de datum van in kracht treding. Eerdere versies van de Algemene Voorwaarden zijn op te vragen via Tessavannes@kpnmail.nl.

bottom of page